Tudnivalók

tisztelt Látogató,

a forgalmazott fémkeresőink használata, melyek a talajban való kutatáshoz szükségesek, 2015 év eleje óta engedélyhez kötött tevékenység lett. Azoknak akik munkájukhoz használják, be kell jelenteniük a használat előtt, magáncélra pedig engedélyt kell kérni a használathoz…

A leírt segédlet nem teljeskörű, informácó jellegű!

Részletesen:

1. Munkaeszközként:

A Kormány 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 

alapján:

(1) A Kötv. 20. § (2) bekezdésében megjelölt tevékenységet, valamint a Kötv. 20/A. § (2) bekezdése szerint a fémkereső műszernek a hivatás gyakorlásához szükséges használatát – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – annak megkezdése előtt legalább öt nappal be kell jelenteni a hatóságnak, valamint országos jelentőségű védett természeti terület esetén a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon.

(2) Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használatának minősül, ha a fémkereső műszer használója hitelt érdemlően bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a fémkereső műszer. Hitelt érdemlő bizonyításnak számít a munkaköri leírás, a cégszerűen aláírt megbízás vagy megrendelés.

(3) Fémkereső műszer hivatás gyakorlásához szükséges használata:

 1. a)  feltárásra jogosult intézmény által fémkereső műszerrel végzett lelet- és lelőhely-felderítés,
 2. b)  tervszerű lőszermentesítés,
 3. c)  közmű-nyomvonal keresése,
 4. d)  háborús kegyelettel összefüggő feltárás, exhumálás.

(4) A Kötv. 20/A. §-át, valamint e rendeletnek a fémkereső műszer használatára vonatkozó rendelkezéseit a bűnüldöző és nyomozó szervek feladatellátására, valamint a tűzszerészeti tevékenységre nem kell alkalmazni.

 

2. Magán használathoz:

A Kormány 39/2015. (III. 11.) Korm. rendelete
a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról 

alapján:

20. Fémkereső műszer használatának engedélyezése

(1) A fémkereső műszer hivatáshoz nem kötött használatának engedélyezése iránti kérelmet a hatóságnak kell benyújtani.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

 1. a)  a fémkereső műszer használatával érintett terület egyértelmű lehatárolását EOV rendszerben készülttérképen,
 2. b)  a fémkereső műszer használatának tervezett idejét,
 3. c)  a fémkereső műszer használatával érintett ingatlannal rendelkezni jogosult hozzájáruló nyilatkozatát,
 4. d)  a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt évben a régészeti örökséggelösszefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá vele szembenörökségvédelmi bírságot nem szabtak ki,
 5. e)  az eljárási díj vagy illeték megfizetésének igazolását.

(3) A hatóság az eljárás során határidő kitűzésével kérheti az Ásatási Bizottság vagy a gyűjtőterületén érintett múzeum szakvéleményét.

(4) A fémkereső műszer használatára vonatkozó kérelmet el kell utasítani, ha

 1. a)  a tervezett tevékenység a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott területet, legelő művelési ágbanlévő régészeti érdekű területet vagy nyilvántartott régészeti lelőhelyet érint,
 2. b)  a kérelmező szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét a régészeti örökséggel összefüggésbenmegállapították,
 3. c)  a kérelmezővel szemben örökségvédelmi bírságot szabtak ki, vagy
 4. d)  a kérelmező ellen a b)–c) pont szerinti eljárás folyamatban van.

(5) A fémkereső műszer használatára vonatkozó engedély tartalmazza

 1. a)  az engedély jogosultjának nevét és címét,
 2. b)  a fémkereső műszer használatával érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és a tevékenységvégzésének idejét.

(6) A fémkereső műszerrel végzett tevékenységet a hatóság hivatalból vagy a gyűjtőterületén érintett múzeum

kérelmére is megtilthatja.
(7) A (6) bekezdés szerinti határozat tartalmazza a tiltással érintett terület azonosítására alkalmas megjelölését és

helyrajzi számát.
(8) A hatóság az (5) és (6) bekezdés szerinti jogerős határozatot megküldi

 1. a)  a gyűjtőterületén érintett múzeumoknak,
 2. b)  a működési területével érintett nemzeti park igazgatóságnak,
 3. c)  az illetékes jegyzőnek,
 4. d)  az illetékes jegyző útján a mezőőri szolgálatnak,
 5. e)  az illetékes rendőrkapitányságnak és
 6. f)  az ingatlannal rendelkezni jogosultnak.

(9) Ha a (6) bekezdés szerinti tiltás jelentős számú ügyfelet érint, akkor a hatóság az ügyféllel hirdetményi úton tarthat kapcsolatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/D. §-ában foglalt feltételeknek megfelelően.

A szabályzás a

2001. évi LXIV. törvény

a kulturális örökség védelméről1 

szóló törvényben található, az alábbiak szerint:

20/A. §30 (1) Fémkereső műszer használata – a hivatás gyakorlásához jogszabályban meghatározott módon szükséges használat kivételével – hatósági engedély alapján végezhető tevékenység.

(2) A hivatás gyakorlásához szükséges használatot jogszabályban meghatározott módon be kell jelenteni.

(3) A hatóság jogszabályban meghatározottak szerint megtilthatja a fémkereső műszer használatát.

(4) Fémkereső műszer nyilvántartott régészeti lelőhelyen történő használata régészeti feltárási tevékenységnek minősül.

(5) Ha a fémkereső műszerrel végzett bármilyen tevékenység során régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a 24. § (1)-(2) bekezdése szerint kell eljárni.

2017-től, a fémkereső műszerek magánszemélyként való használatának engedélyeztetési eljárása kiegészítésre került.

A fentebb, útmutatóként megosztott információkat, az alábbiak szerint frissítjük:

 • Az engedélyeztetéshez mostantól szükséges egy múzeummal kötött megállapodás, mely a múzeum és a fémkeresős tevékenységet végző személy között jön létre

Metector Kft. 2017 január

 

A Metector Kft. importőre az alábbi cégeknek: